Har ledarskap och rådande kultur betydelse för att implementeringen lyckas?

En viktig faktor för att lyckas med implementeringen är ledarskapet. Ledning och styrning är avgörande när det gäller införandet av nya arbetssätt, digitala verktyg mm.

Ledarskapet är viktigt utifrån att medarbetare behöver stöd och handledning genom processen, men också för att fungera som en tydlig rollmodell och visa vägen framåt. Om chefer och ledare skapar denna trygghet för medarbetarna så kommer det nya arbetssättet att fungera som det är tänkt och de svårigheter som dyker upp längs vägen kommer att kunna hanteras och lösas.

En annan viktig faktor för att lyckas med implementeringen är den rådande organisationskulturen. I organisationer där det finns en kultur som förväntar sig att fattade beslut inte bara följs, utan också följs upp kontinuerligt av chefer på olika nivåer, kommer implementering att lyckas i större grad än i organisationer där det är ok att välja egna vägar. Där chefer antingen följer fattade beslut, eller väljer att inte följa besluten. Där det egna valet är avgörande för om en uppgift genomförs eller ej. I de fall ett fattat beslut inte verkar passa för just min avdelning, så tillåts jag som chef att inte planera och genomföra det som beslutats. Det sker inte alltid öppet, men det sker.

I större organisationer är det mer vanligt att dessa olikheter kan finnas och dessutom passera ganska obemärkt förbi. Anledningen är till stor del att övre ledningsskikt inte är tillräckligt medvetna och kunniga kring vikten av uppföljning och handledning genom fattade beslut i hela organisationen. Otydlighet kring ansvar och befogenheter är en annan faktor som är av betydelse för att kunna identifiera de delar av verksamheten som inte är med fullt ut i implementeringen av det nya arbetssättet.

Det förväntas alltså i alla typer av organisationer att fattade beslut förstås och följs av alla fullt ut. Den rådande organisationskulturen avgör däremot om alla verkligen följer, eller om det finns stort drag av “fritt valt arbete”.