Gruppens utvecklingsfaser och vad varje fas kännetecknas av, kan lära oss mycket!

Genom kunskap om vad som kännetecknar en grupps utvecklingsfas, kan vi faktiskt förstå ganska mycket varför vi har det som vi har det på våra arbetsplatser och varför vissa grupper presterar mer än andra.

På arbetsplatser runt om finns allt från en omogen till en högpresterande grupp, och det som finns däremellan. En klok forskare vid namn Susan Wheelan, har i många år studerat grupper och gruppers utveckling. Hon har också studerat vilken typ av ledarskap som en grupp behöver utifrån sin aktuella fas, för att kunna utvecklas vidare.

I detta inlägg tänker jag beskriva lite kring vad som karakteriserar en grupp utifrån den utvecklingsfas den befinner sig i.

  1. Beroende och tillhörighet – Här har vi en grupp som är starkt beroende av en ledare som hela tiden visar och talar om vad som ska göras. Gruppen är passiv när det kommer till att ta egna initiativ och präglas av en stark känsla av att försöka hitta sina roller för att få och vilja tillhöra gruppen.
  2. Opposition och konflikt – Här har vi en grupp som präglas av starkt ifrågasättande av varandras roller och kompetenser. Det finns undergrupper som drivs av ifrågasättandet av övriga i gruppen, hellre än att fokusera på arbetsinnehållet. I denna fas pågår flertalet konflikter dolt eller mer öppet. Någon eller några försöker styra gruppen utifrån sin egen agenda.
  3. Tillit och struktur – Här har vi en grupp som tar stort ansvar för att samarbeta och söka konsensuslösningar tillsammans. I denna fas delger medlemmarna öppet idéer och feedback till varandra. De visar värme och stark lojalitet mot gruppen.
  4. Arbete och produktivitet – Här har vi en grupp som fungerar som ett högpresterande team fullt ut. De låter uppdraget styra mer än oklara motiv, där alla är hängivna uppgifterna och målet. Medlemmarna visar stort förtroende sinsemellan och stödjer varandra aktivt. Konflikter uppfattas som gemensamma problem som kan ge möjlighet till vidareutveckling.

Värt att tänka på: Varje gång en medlem ur en grupp byts ut, så händer något med gruppen oavsett vilken fas den befinner sig i. Hur mycket detta påverkar gruppen beror både på de kvarvarande medlemmarna och deras förmågor, men även vilken den nya medlemmen är och dennes egenskaper.

Ingen grupp kan utvecklas framåt utan att gå igenom alla faserna i beskriven ordning. Hur länge en fas sträcker sig, är olika och inte förutbestämt. Allt beror på individerna och ledarskapet i gruppen!