Känner du till vad som kännetecknar ett högpresterande team? 🎇

I den fjärde fasen i Wheelans grupputvecklingsmodell är gruppen ett högpresterande team. I denna fas kan gruppen hantera relationsproblem utan att det påverkar arbetet, eftersom uppdraget styr mer än oklara motiv!

Medlemmarna i gruppen visar hängivenhet för målen och ser uppgifter som gruppens ansvar. Konflikter uppfattas som gemensamma problem och en möjlighet till vidareutveckling.

Gruppen känner trygghet eftersom individerna:
♥ Visar stort förtroende sinsemellan
♥ Feedback används som ett instrument för att utveckla gruppen och effektiviteten
♥ Vet att de är uppskattade och behövda i gruppen
♥ Visar värme och gemenskap
♥ Tillåter undergrupper och ser inte det som hotfullt
♥ Kommunicerar med varandra direkt, öppet, ärligt och spontant
♥ Fattar beslut genom diskussioner som uppmuntrar motsättningar

En grupp som befinner sig i fas 4 har behov av att du som ledare sköter omvärldsbevakning för gruppens räkning och får gruppen att samverka och hitta riktningen gruppen ska styra sin energi mot. Ledarskapet inom gruppen hanteras internt i gruppen och den bäst lämpade ledaren för stunden leder.

Tror du det är svårt eller enkelt att leda en grupp i fas 4?

#ledarskap #värderingar #beteende