Har du koll på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 🤷‍♀‍

Sedan några år finns en föreskrift inom arbetsmiljö för att förebygga ohälsa och främja god hälsa på jobbet. Föreskriften tillkom efter att många arbetsplatser hade svårt med det hälsofrämjande arbetet som också ledde till ökat antal sjukskrivningar.

✔ Arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och anställda

✔ Målen ni sätter upp ska vara kända av alla på arbetsplatsen och vara skriftliga om ni är fler än 10 anställda

Områden som föreskriften från arbetsmiljöverket bland annat innehåller:

💡 Arbetsbelastning – Handlar om balans mellan krav och resurser för dina medarbetare. Det ska vara tydligt vad du ska, får och förväntas göra.
💡 Arbetstid – Handlar om att planera för skiftarbete, nattarbete eller långa arbetspass med delade turer. Men också att dina medarbetare ska få återhämtning både under och mellan arbetspassen.
💡 Kränkande särbehandling – Arbetsmiljön ska utformas så att mobbing, diskriminering och trakasserier elimineras. Här behövs tydlig policy och handlingsplan om kränkande särbehandling ändå sker.

Berätta gärna hur du arbetar med målen för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

#ledarskap #värderingar #beteende